سایت در حال بروزرسانی است

درباره دبیرستان

مدرسه باقرالعلوم (ع) ؛ مدرسه ای ساختارمند و خلاق
دبیرسـتان باقرالعـلوم علیـه السـلام در سـال ۱۳۸۰ به همـت
جناب آقای دکتر سید محمـد حسین میرباقری در منطقه یک
آمـوزش و پـرورش شهــر تهــران تاسیـس گردیــد. 
و در حـال حاضـر با مدیـریت جنـاب آقـای محمد مخبـریان
در سه رشته ریاضی ،تجربی و انسانی مشغول به کار می باشد.

پیش ثبت نام